مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ث‍ب‍وت‌ و اث‍ب‍ات‌ در ق‍ان‍ون‌ رواب‍ط م‍وج‍ر و م‍س‍ت‍اج‍ر( م‍ص‍وب‌ دوم‌ م‍ردادم‍اه‌۱۳۵۶ ) ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ث‍ال‌ ه‍ای‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ از پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ م‍طروح‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍رت‍ب‍ط ع‍ل‍م‍ی‌ -ک‍ارب‍ردی‌
پدیدآور : ف‍لاح‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۸۰۷۳
رده دیویی : ‭۳۴۶‬/‭۵۵۰۴۳۴‬/‭‌ف۸۲۶‌ث‌ب‬
موضوع : م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌/روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌- ای‍ران‌/م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ (ح‍ق‍وق‌)- ای‍ران‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۴۳۲۴ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۲۴۳۲۵ 1 ۲ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌