مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ث‍روت‌ م‍ل‍ت‌ ه‍ا ک‍ج‍اس‍ت‌؟ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در ق‍رن‌۲۱
پدیدآور : ت‍ق‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۶۱۳۳
رده دیویی : ‭۳۳۹‬/‭۳۲‬/‭‌ت۶۵۷‌ث‬
موضوع : درآم‍د م‍ل‍ی‌- ال‍گ‍وه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌/درآم‍د ن‍اخ‍ال‍ص‌ م‍ل‍ی‌- ال‍گ‍وه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌/ث‍روت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۸۳۶۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌