مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ث‍ری‍ا ف‍ی‌ غ‍ی‍ب‍وب‍ه‌
پدیدآور : ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۰۵۰۷
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ف۷۴۴‌ث،/‌ت‌ف‬
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۹۹۷۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌