مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍ا ب‍ه‌ پ‍ای‌ وح‍ی‌ :ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍دب‍ری‌ ق‍رآن‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ن‍زول‌
پدیدآور : ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۴۲
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۱۷۹‬/‭‌ب۲۱۳‌پ‬
موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۷۳۶۹ 3 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۷۳۷۰ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۸۰۷۱۷ 1 ۲ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۸۰۷۱۸ 4 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌