مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ ع‍رص‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ :ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ و پ‍ی‍ش‍روان‌ ع‍رص‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌
پدیدآور : ب‍ی‍ن‍ش‌، م‍س‍ع‍ود
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۰۵۷۶
رده دیویی : ‭۶۵۸‬/‭۴۰۹‬/‭‌ب۹۷۶‌ب‬
موضوع : م‍دی‍ران‌- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ه‍ا/م‍دی‍ری‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۵۴۷۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۴۱۵۱۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌