مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا اح‍ت‍رام‌ :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ اه‍دا ش‍ده‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ادان‌
پدیدآور : ح‍دادع‍ادل‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۶۹۰۹
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۴‬/‭۶۲‬/‭‌ح۳۶۹‌ب‬
موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۶۷۹۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌