مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا آم‍ری‍ک‍ا را زی‍ر پ‍ا م‍ی‌ گ‍ذاری‍م‌( ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر رون‍د ت‍ح‍ولات‌ ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ اخ‍ی‍ر ای‍ران‌)
پدیدآور : ص‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۷۱۳۵
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۰۹۲‬/‭‌ص۳۵۴‌م‬
موضوع : ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰ -۱۳۵۷ /ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌- ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۸ -/ای‍ران‌- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۰۳۸۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌