مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ی‍اد آر ز ش‍م‍ع‌ م‍رده‌ ی‍اد آر :ک‍ارن‍ام‍ه‌، ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ده‍خ‍دا
پدیدآور : م‍ازی‍ار، س‍ح‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۷۴۲۳
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۸‬/‭۰۶۲‬/‭د۸۳۵،/‌ن‌م‌ف‍لا‬
موضوع : ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۲۵۸ ؟ -۱۳۳۴ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۲۳۶۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۳۲۷۰۴ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌