مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌ و اس‍ت‍رات‍ژی‌ ق‍درت‌
پدیدآور : ح‍ک‍م‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
تاریخ انتشار : ۱۳۶۷
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۸۹۲۱
رده دیویی : ‭۳۵۵‬/‭۰۳۳۵۵۲‬/‭‌ح۷۲۸ژ‌ف‍لا‬
موضوع : ژاپ‍ن‌- س‍ی‍اس‍ت‌ ن‍ظام‍ی‌/ژاپ‍ن‌- رواب‍ط ن‍ظام‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۵۸۶۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌