مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ی‍اد ای‍ام‍ی‌ :خ‍ان‍ه‌ و ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ آق‍ا
پدیدآور : زم‍ان‍پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
تاریخ انتشار : ،۱۳۸۸
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۹۱۸۰
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۰۹۶‬/‭ز۵۲‌ی‌ف‍لا‬
موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۰ -۱۳۶۸ - ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۳۸۲۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌