مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍اداش‌ و ک‍ی‍ف‍ر اع‍م‍ال‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌( از آغ‍از ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌)
شماره مدرک : ۲۶۱۱پ‌
پدیدآور : ج‍وادی‌ ن‍وش‌ آب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
شماره راهنما : ۱۳۹۲، ۱۴۴ ،PL
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۶۱۱ 1 واح‍دن‍ش‍ری‍ات‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌