مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا آل‍ب‍رت‌ ال‍ی‍س‌ م‍ش‍اوره‌ ک‍ن‍ی‍د
پدیدآور : ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۲۸۵۹
رده دیویی : ‭۶۱۶‬/‭۸۹۱۴۲‬/‭‌ف‍لا۷۵۵‌ب‌ف‬
موضوع : رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌/ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۱۳ - ۲۰۰۷ م‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۰۵۸۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌