مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ف‍ر
پدیدآور : ن‍ص‍رت‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
تاریخ انتشار : ۱۳۸۷
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۱۶۸۶
رده دیویی : ‭۴۹۵‬/‭ف‍ا/۶۸۳۴‬/‭‌ن۴۶۲ژ‬
موضوع : زب‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌- م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌- ف‍ارس‍ی‌/زب‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌- خ‍ودآم‍وز/زب‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا- ف‍ارس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۹۴۵۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌