مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زاد ال‍ص‍راط در م‍دای‍ح‌ و م‍راث‍ی‌ ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار( ع‌ :)ق‍ص‍ای‍د و غ‍زل‍ی‍ات‌
پدیدآور : ش‍رم‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۲۴۲۴
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌ش۴۳۲ز‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ /م‍دی‍ح‍ه‌ و م‍دی‍ح‍ه‌ س‍رای‍ی‌/م‍رث‍ی‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌ س‍رای‍ی‌/ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۰۸۱۱ 1 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۱۳۴۶ 2 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌