مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا اش‍ک‌، خ‍ون‍ف‍ش‍ان‍ی‌ :... گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ الاس‍رار ع‍م‍ان‌ س‍ام‍ان‍ی‌ و دوازده‌ ب‍ن‍د م‍ح‍ت‍ش‍م‌ ک‍اش‍ان‍ی‌؛ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورای‍ی‌
پدیدآور : رس‍ول‌ زاده‌، ج‍ع‍ف‍ر
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۰۵۹۳
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۰۰۸۳۵۱‬/‭ر۵۲۲‌ب‌ف‍لا‬
موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ ق‌.- ش‍ع‍ر- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا/ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌- ق‍رن‌ ۱۰ ق‌/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۰۶۰۰ 2 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۱۸۳۱ 1 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌