مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ ب‍م‍ان‍ی‍م‌ :ن‍ک‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ه‍ی‍ات‌ ه‍ای‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‍ی‌
پدیدآور : زج‍اج‍ی‌ م‍ج‍رد، م‍ج‍ی‍د
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۰۶۹۱
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۶۱‬/‭ز۲۵‌ب‌ف‍لا‬
موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌/اخ‍لاق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌- اس‍لام‌/ش‍ع‍ای‍ر و م‍راس‍م‌ م‍ذه‍ب‍ی‌- ای‍ران‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۱۱۳۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۰۰۸۶ 1 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۰۲۳۵۱ 2 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌