مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا ای‍ران‍ی‍ان‌ :زم‍ی‍ن‍ه‌ ک‍اوی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ل‍ق‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌
پدیدآور : ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۳۱۴۴
رده دیویی : ‭۱۷۰‬/‭۹۵۵‬/‭‌ف۳۳۶‌م‌ف‍لا‬
موضوع : اخ‍لاق‌ ای‍ران‍ی‌/اخ‍لاق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- ای‍ران‌/اخ‍لاق‌ ای‍ران‍ی‌- ت‍اری‍خ‌/وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‍ی‌- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۰۲۶۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۵۰۲۶۴ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ 1398/02/30 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌