مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ه‍ال‍ی‍وود
پدیدآور : ب‍وک‍وف‍س‍ک‍ی‌، چ‍ارل‍ز
تاریخ انتشار : ۱۳۸۹
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۴۵۸۱
رده دیویی : ‭۸۱۳‬/‭۵۴‬/‭‌ب۷۸۲‌ه‌خ‬
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌- ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۳۷۹۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۵۳۸۱۷ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌