مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Database security, II : Status and prospects : Results of the IFIP WG 11.3 Workshop on Database Security, Kingston, Ontario, Canada, 5-7 October 1988
conference : ‭IFIP WG 11.3 Workshop on Database Security (1988: Kingston, Ont.)‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3056
dewey : ‭005‬/‭.8‬/‭I23D‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 6085 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌