مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Daisy Miller & other stories
conference : ‭James, Henry‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3248
dewey : ‭813‬/‭.4‬/‭J27DO‬/‭1994‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 18005 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌