مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Narrative: A critical linguistic introduction
conference : ‭Toolan, Michael J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2764
dewey : ‭401‬/‭.41‬/‭T671N‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 6134 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌