مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Naive semantics for natural language understanding
conference : ‭Dahlgren, Kathleen‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 21740
dewey : ‭410‬/‭.28563‬/‭D131N‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 18651 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌