مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : D.H. Lawrence: The novels
conference : ‭Marsh, Nicholas‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 21372
dewey : ‭823‬/‭.912‬/‭M865D‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 18682 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌