مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Daddy-Long-Legs
conference : ‭Webster, Jean‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 23882
dewey : ‭813‬/‭.52‬/‭W381D,Ed.5‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 17803 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌