مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Nana
conference : ‭Zola, Emile‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24276
dewey : ‭843‬/‭.8‬/‭Z86N‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 11436 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌