مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : D.H.Lawrence's stories, essays and poems
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2822
dewey : ‭823‬/‭.912‬/‭D534‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 24475 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌