مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Name and nature of poetry and other selected prose
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4101
dewey : ‭821‬/‭.912‬/‭AC246‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 24503 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌