مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Dancing girls and other stories
conference : ‭Atwood, Margaret‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 929
dewey : ‭813‬/‭.54‬/‭A887D‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 24722 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌