مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Data of jurisprudence
conference : ‭Miller, William Galbraith‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5149
dewey : ‭340‬/‭.1‬/‭M647D‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 25596 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌