مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Namesake
conference : ‭Lahiri, Jhumpa‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5652
dewey : ‭813‬/‭.54‬/‭L183N‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 26841 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌