مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : طاع‍ون‌ س‍رخ‌
پدیدآور : ل‍ن‍دن‌، ج‍ک‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۵۱۰۲
رده دیویی : ‭۸۱۳‬/‭۵۲‬/‭‌ل۶۵۳ط‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۴۳۶۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌