مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍اث‍ر ح‍اف‍ظ از ع‍راق‍ی‌ و س‍ع‍دی‌
پدیدآور : س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ت‍وف‍ی‍ق‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۴۳۵۷
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۳۲‬/‭‌ح۱۹۸/‌ن‌س‬
موضوع : ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۷۹۲ق‌. دی‍وان‌- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، -۶۹۱؟ق‌.- ت‍اث‍ی‍ر- ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۷۹۲ق‌/ع‍راق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ب‍زرگ‍م‍ه‍ر،۶۸۸-۶۱۰ ق‌. ت‍اث‍ی‍ر- ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، -۷۹۲ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۷۶۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۱۹۵۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌