مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍ات‍ی‍ان‍اری‍پ‍ی‍ن‌ و س‍ال‍گ‍رد
پدیدآور : چ‍خ‍وف‌، آن‍ت‍وان‌ پ‍اول‍ووی‍چ‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۷۵۲۳
رده دیویی : ‭۸۹۱‬/‭۷۲۳‬/‭‌چ۳۱‌ت‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۱۱۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ 1398/09/21 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۲۸۶۵ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۶۵۱۸۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۶۵۱۹۱ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌