مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍اب‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌
پدیدآور : ش‍ی‍رچ‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۱۴۲۹
رده دیویی : ‭۷۴۵‬/‭ف‍ا/۶۱۹‬/‭‌ش۹۵۲‌ت‬
موضوع : خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌/خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌/خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۶۲۳۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌