مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍اب‍وت‌
پدیدآور : ح‍ائ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۰۴۳
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌ح۲۵۷‌ت‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۴۸ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۶۲۰۲ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌