مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ آن‌
پدیدآور : ن‍ق‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۱۰۰
رده دیویی : ‭۳۳۰‬/‭۹۵۲‬/‭‌ن۵۹۷ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌/ام‍ن‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- ژاپ‍ن‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۱۹۳۹ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۱۰۵۲ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌