مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌ و س‍وم‍ی‍ن‌ دوره‌ م‍س‍اب‍ق‍ات‌ آس‍ی‍ای‍ی‌ ت‍وک‍ی‍و
پدیدآور : ک‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۲۴۰
رده دیویی : ‭۷۹۶‬/‭‌ک۷۵۴ژ‬
موضوع : ب‍ازی‍ه‍ای‌ آس‍ی‍ای‍ی‌/م‍س‍اب‍ق‍ه‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌- ای‍ران‌/ورزش‌- ژاپ‍ن‌- ت‍اری‍خ‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۶۶۶۱ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌