مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : طال‍ع‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
پدیدآور : ص‍ب‍ح‌ روان‌، ی‍وس‍ف‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۹۶۱۱
رده دیویی : ‭۱۳۳‬/‭۵‬/‭‌ص۳۸۶ط‬
موضوع : اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۲۲۰۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌