مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : طال‍ع‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ژاپ‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍ارات‌ ب‍ه‌ طال‍ع‌ اش‍خ‍اص‌
پدیدآور : ی‍ام‍ام‍وت‍و، ری‍ن‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۲۶۱
رده دیویی : ‭۱۳۳‬/‭۵‬/‭‌ی۲۶ط‬
موضوع : اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌ ژاپ‍ن‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۱۳۵۷ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌