مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍طاع‍ون‌ = طاع‍ون‌>
پدیدآور : ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۷۳۵
رده دیویی : ‭۸۴۳‬/‭۹۱۴‬/‭‌ک۲۹۲ط‌ف‍لا‬
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ - ق‍رن‌۲۰ م‌ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۸۸۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۲۹۵۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌