مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : طال‍ع‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍دی‌
پدیدآور : رام‍ان‌، ب‍ن‍گ‍ال‍ورون‍ک‍ات‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۴۱۱۰
رده دیویی : ‭۱۳۳‬/‭۵۹۴۴۵‬/‭ر۲۵۷ط‬
موضوع : اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌ ه‍ن‍دی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۵۵۷۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌