مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍طاع‍ون‌=طاع‍ون‌ >الاب‍ی‍ض‌
پدیدآور : اب‍وال‍ع‍لاء، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍ود
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۶۷۰۱
رده دیویی : ‭۶۱۶‬/‭۹۷۹۲‬/‭‌ف‍لا۱۷۹ط‬
موضوع : ای‍دز (ب‍ی‍م‍اری‌)
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۱۹۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌