مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍طاع‍ه‌ = طاع‍ه‌>ال‍زوج‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌ و ق‍ان‍ون‌ الاح‍وال‌ ال‍ش‍خ‍ص‍ی‍ه‌
پدیدآور : اب‍وس‍ن‍ی‍ن‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍م‍ال‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۷۷۱۲
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۳۶‬/‭‌ف‍لا۱۸۸ط‬
موضوع : ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ (ف‍ق‍ه‌)
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۷۴۳۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۲۵۰۵۱ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌