مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌ ام‍روز
پدیدآور : ن‍اردو، دان‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۶۳۱۰
رده دیویی : ‭۹۵۲‬/‭۰۳۲‬/‭‌ن۱۴۲ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌- ت‍اری‍خ‌-۱۸۶۸ م‌.
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۰۹۳۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۱۳۳۰۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌