مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : طال‍ع‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍دی‌
پدیدآور : س‍وک‍رات‍ی‍ن‍گ‌، ش‍وم‍ات‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۳۸۹
رده دیویی : ‭۱۳۳‬/‭۰۹۵۴‬/‭‌س۸۱۸ط‬
موضوع : اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌ ه‍ن‍دی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۸۰۸۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌