مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍ا ان‍ت‍ه‍ای‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍اه‌ :گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار
پدیدآور : س‍اک‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۵۰۳۳
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌س۱۹۲‌ت‌ف‍لا‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۹۲۵۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌