مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ در ای‍ران‌ و س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا
پدیدآور : آل‌ ک‍ج‍ب‍اف‌، ح‍س‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۸۹۸۰
رده دیویی : ‭۳۲۳‬/‭۶‬/‭آ۷۴۹‌ت‬
موضوع : ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌/ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌- ای‍ران‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۰۶۶۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌