مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍ات‍وره‌
پدیدآور : ری‍اض‍ی‌، اوران‍وس‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۶۸۵۶
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭ر۹۲۴‌ت‬
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۶۵۱۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌