مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍ا اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌ در ج‍س‍ت‌ و ج‍وی‌ ت‍ش‍ی‍ع‌
پدیدآور : ب‍ه‍ل‍ول‍ی‌، داود
تاریخ انتشار : ۱۳۹۱
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۹۶۸۵
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۵۳‬/‭‌ب۸۷۴‌ت‌ف‍لا‬
موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌- ت‍اری‍خ‌/ش‍ی‍ع‍ه‌- ت‍رک‍ی‍ه‌- ت‍اری‍خ‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۸۲۸۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۳۸۲۸۷ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌