مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍اب‌ آوری‌ در ک‍لاس‌ درس‌ :ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ا ن‍ی‍ازه‍ای‌ خ‍اص‌
پدیدآور : م‍داف‌، ل‍ی‍زا
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۲۶۱۷
رده دیویی : ‭۳۷۱‬/‭۹‬/‭‌م۳۹۲‌ت‬
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌- آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌/ش‍اگ‍ردان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌- آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌/ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌/ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ در ک‍ودک‍ان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۶۳۵۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌